Privacy verklaring

Algemeen

Zwembad waterwijs (onderdeel van FysioHolland Medicort) ​neemt de privacy van ​je​ persoonsgegevens serieus. Wij respecteren ​je​ rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met ​de gegevens omgaan en informeren we ​over jw ​rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
Zwembad waterwijs maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op​ gegevens uit te voeren. ​Denk hierbij​ aan leveranciers van software om bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Zwembad waterwijs blijft te​​ allen tijde verantwoordelijk voor ​de persoonsgegevens en zal erop toezien dat deze organisaties​ de​ gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien ​je​ bij ons je aanmeld voor zwemles moeten we ​(persoons)​gegevens verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om eenabonnement te maken, een en uit te voeren.

Medicort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten. Gegevens worden ook verzameld indien ​je​ gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
– om een goede medische behandeling te geven
– het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en​ zijn​ niet te

Doorsturen van informatie
Medicort stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:
​- Je​ zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
– op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
– wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor ​de​ gezondheid of die van een derde.

Indien het bij de​ behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Cookie gebruik
Zie link cookie verklaring in de footer van de site.

Rechten van betrokkene
Als klant heb je ​rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze zijn:
– recht op informatie: via deze verklaring laten wij ​je​ weten welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel.
– ​Je hebt​ het recht om persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien ​je​ ​van mening bent​ dat gegevens onjuist zijn vastgelegd k​an je bij ons verzoeken deze te wijzigen.  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
– ​Je ​mag een eigen verklaring (van medische aard) aan ​het​ dossier toevoegen.
​- Je ​mag, in bepaalde gevallen, ​jezelf ​tegen de verwerking van ​je​ gegevens verzetten
​- Je ​mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Medicort wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit Persoonsgegevens

Vragen over privacy
Medicort heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Albert Scheven. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien ​je ​vragen he​bt​ over de wijze hoe Medicort omgaat met de privacy van gegevens, dan k​un je​ contact met deze persoon opnemen​ via​: fg@fysioholland.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kun je​ contact opnemen met kwaliteit@fysioholland.nl bij FysioHolland Medicort. ​
Zie hieronder de contactgegevens:

FysioHolland Medicort
Amsterdamsestraatweg 646
3555 HX  Utrecht​

​Ook voor het uitoefenen van je​ rechten als betrokkene k​an je​ met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij ​je​ identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van ​het​ verzoek.

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 22 mei 2018.