Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Zwembad Waterwijs. gevestigd te Utrecht.

EasySwim: Easy Swim Pro-drijfpakken. Deze bieden een minimaal drijfvermogen voor meer bewegingservaring

Lesweek: Een week waarin voor u /uw kind zwemlessen of activiteiten worden aangeboden door zwembad Waterwijs De deelnemer : de deelnemer die zwemles krijgt of deelneemt aan de activiteiten bij zwembad Waterwijs en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen zwembad Waterwijs en u als cursist, klant of ouder/verzorger van het les kind dat na 1 mei 2019 is ingeschreven.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door zwembad Waterwijs uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling 

3.1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. Het inschrijfgeld kan betaald worden via een machtiging, overschrijving, per pin, of contant.

3.2. Maandelijks dient het lesgeld voor de 1e van de volgende maand, bij machtiging of vooruitbetaling bijgeschreven te zijn. Dit gedurende de periode dat u / uw kind bij zwemschool waterwijs gebruik maakt van de zwemactiviteiten.

3.3. Betaling is mogelijk via een automatische incasso, overschrijving per bank, per pin of a contant.

3.4. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.

3.5. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan lessen of (afsluitende) examens.

3.6. Zwembad Waterwijs indexeert indien nodig jaarlijks op 1 januari de tarieven voor de verschillende activiteiten, alsmede de inschrijfgelden.

3.7 Na uw inschrijving is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing.

Artikel 4 Garanties, verzuim, afmelden en inhalen van lessen.

4.1. De wekelijkse zwemles duurt 40 min. Ieder kind leert op zijn eigen tempo waardoor geen voorspellende uitspraken gedaan kunnen worden betreffende het aantal lesweken voor het behalen van het diploma.

4.2.Zwembad Waterwijs kan betreffende overige opleidingen en / of cursussen geen slagingsgarantie geven. De op de website vermelde cursusduur is de minimale tijdsduur die voor de betreffende cursus of opleiding staat. Zwembad waterwijs gaat aan de hand van de bovengenoemde tijdsduur een inspanningsverplichting/voorwaarde aan. Bij een minimale verlenging van de tijdsduur (0- 50 %) zal Zwemschool Waterwijs de kosten hiervan op zich nemen. Boven deze verlenging zullen eventuele bijkomende kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen vooraf met u besproken worden.

4.3 Bij deelname aan opleidingen of cursussen gaat u een inspanningsverplichting aan om een aanwezigheid te garanderen van 80% of meer van de lestijd.

4.4. Door middel van het pasjes systeem (aanwezigheidsregistratie) is het niet nodig u af te melden als u eenmalig niet bij een activiteit aanwezig kunt zijn. Er zijn echter geen mogelijkheden tot inhalen van de activiteiten.

4.5.Bij kortdurend verzuim zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden. In geval van botbreuken, ziekenhuisopnames of (school) verplichtingen zal in overleg een restitutie voor de te missen lessen kunnen plaatsvinden na schriftelijke bevestiging van arts / school.

4.6 Bij overige cursussen of opleidingen kan er in overleg besloten worden deze uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Gevolgde lessen blijven tot 1 jaar na datum geldig.

4.7. Blijkt dat u /uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren dan kan in overleg met u als ouder gekozen worden voor de alternatieve certificaten van het Zwem-ABC.

Artikel 6 Sluiting

6.1. Zwemschool Waterwijs is tijdens de landelijk ingestelde vakanties door de Rijksvoorlichtingsdienst voor het basisonderwijs in uw regio gesloten. In sommige gevallen kan zwembad Waterwijs het mogelijk maken een vakantiecursus aan te bieden. dit zal dan vermeld worden op de website. Deelname hieraan is vrijwillig en tegen de op de website vermelde tarieven.

6.2. Zwembad waterwijs is ook op officiële Nederlandse feestdagen gesloten.

Artikel 7 Opzegging 7.1. Tussentijdse opzegging voor een activiteit is mogelijk. Opzeggen kan enkel schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Artikel 8 Afzwemmen en examens 

8.1 Het toetsen voor zwemdiploma’s A, B en C vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad, dit zwembad wijkt af van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Regelmatig zullen er in het desbetreffende proefzwembad extra lessen verzorgd worden. Het afzwemmen zelf vind plaats in ons eigen zwembad.

Artikel 9 Veiligheid en huisregels 9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website.

9.2. De cursist of begeleidende ouder/verzorger of andere begeleider en het les kind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

9.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemactiviteit van de deelnemer, cursus of opleiding zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

9.4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

9.5 De zwemopleidingen van Zwembad Waterwijs worden aangeboden volgens de voorwaarden en normen van SEA. De opleidingen van SEA voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Zowel voor de kinderen als de lessen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Zwembad Waterwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen of materialen van derden.

10.2. Voor materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het pand of de daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder.

10.3.Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen heeft zwembad Waterwijs te alle tijde de mogelijkheid lessen op te schorten. Zwembad Waterwijs verplicht zich in deze gevallen een alternatief te zoeken danwel een restitutie aan te bieden voor komende lessen.

Artikel 11 Wet bescherming persoonsgegevens

11.1 Zwembad Waterwijs voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de activiteit van de deelnemer.

11.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, Facebook pagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit middels het AVG formulier bij ons te kennen geven. Op de groep foto’s die gemaakt worden zullen de deelnemers dan worden geblurd.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

12.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van zwembad Waterwijs, zijn wij gemachtigd om per direct de activiteiten te beëindigen.

Artikel 13 Opmerkingen en klachten

13.1. Zwembad Waterwijs heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de instructeur. Tevens is er de mogelijkheid ons via de mail te benaderen info@zwembadwaterwijs.nl

13.2. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit schriftelijk melden aan Zwemschool Waterwijs t.a.v. D. van Oortmerssen (manager) Zwembad Waterwijs, Jan Cornelisz Maylaan 6, 3526 GV, Utrecht.

Artikel 14 Aankopen

14.1.Levering van aangekochte materialen zal binnen 1 week geschieden. Indien dit niet mogelijk is zal zwembad Waterwijs u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen.

14.2 Garantie en veiligheid voorwaarden worden overgenomen van de desbetreffende leverancier.

14.3 Aankopen worden geleverd na volledige betaling welke geschied via de website.

14.4 De wettelijke bedenktijd van het retourbeleid is per 13 juni 2014 naar 14 dagen gegaan. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt.

Artikel 15 Opleidingseisen zwemdiploma’s 15.1 Zwemschool Waterwijs leidt op voor de zwemdiploma’s A, B & C van het ABC-Diploma van SEA.

Artikel 16 Toezichthoudende instantie 16.1 Zwemschool Waterwijs is een door SEA erkend opleidings- en exameninstituut.

16.2 De door zwemschool Waterwijs georganiseerde- en af te nemen ABC-Diploma examens staan onder toezicht van de in punt 16.1 genoemde instantie.

Artikel 17 Slotbepaling 17.1. Door de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.