Tamminga

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Overige divisies

Algemene voorwaarden

1.       Organiserende instantie

1.1. Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Zwembad Waterwijs (hierna te noemen: de Zwemschool) en het leskind en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger (hierna te noemen: het leskind c.q. ouder/verzorger).
 
2.       Opleidingseisen zwemdiploma’s

2.1. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A ,B en C van het Zwem-ABC overeenkomstig de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ). En heeft de landelijke licentie an de NPZ/NRZ
 
3.       Toezichthoudende instantie

3.1. De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd onder nummer 376009. 
3.2. Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: www.zwembadwaterwijs.nl. In bijzondere situaties kan een inschrijfformulier worden aangevraagd en per fax of per post worden ingezonden.
 
4.       Inschrijven van leskind
 
4.1.  Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: www.zwembadwaterwijs.nl. In bijzondere situaties kan een inschrijfformulier worden aangevraagd en per post worden ingezonden.
4.2.  Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de zwemschool per email of per brief is bevestigd en het inschrijfgeld is voldaan.
4.3.  In de onder punt 4.2. genoemde bevestiging wordt tevens melding worden gemaakt van een voorlopige of definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de inschrijvende ouder/verzorger.
 
5.       Testles bij plaatsing in zwemlesgroep A-diploma
 
5.1.  Tijdens de eerste zwemles vindt een testles plaats, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken.
 
6.       Deelnemen aan zwemlessen
 
6.1.   Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus A-diploma dient het leskind minimaal 4,5 jaar te zijn bij de start van de cursus. 
6.2.  Van deze leeftijdsgrens kan, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de Garantiebepaling als omschreven in punt 7, in bijzondere gevallen door de Zwemschool worden afgeweken.
6.3.  Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B-diploma dient het leskind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
6.4.  Het leskind dat bij de Zwemschool het zwemdiploma A heeft behaald, krijgt voorrang bij de plaatsing in een zwemlescursus B-diploma. In alle andere gevallen wordt het leskind geplaatst in volgorde van de reserveringslijsten.
 
7.       Garantiebepaling voor het leszwemmen
 
7.1.  De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemlescursus, tenzij uit een test les van het leskind blijkt dat in redelijkheid deze cursusduur niet kan worden gerealiseerd. In een dergelijke situatie wordt dor het instructieteam vooraf met de inschrijvende ouder/verzorger overleg gepleegd en worden vooraf aanvullende afspraken gemaakt.
7.2.  Binnen de garantietermijn, kunnen leskinderen, indien zij dat nodig hebben om binnen de gestelde termijn af te kunnen zwemmen,, gevraagd worden tijdens de cursus extra lessen te volgen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Deze verzoeken zullen mondeling of schriftelijk worden gedaan. Om van de garantiebepaling gebruik te kunnen maken is medewerking noodzakelijk.
7.3.  Incidenteel kan het voorkomen dat het leskind ondanks de intensieve inspanningen nog niet in aanmerking komt voor het afzwemmen binnen de gestelde termijn. In dat geval zullen de lessen in de eerst volgende maand(en) op kosten van de zwemschool worden aangeboden.
7.4.  Gemiste lessen inhalen is niet mogelijk.
7.5.  Bij langdurige ziekte zal de Zwemschool, mits een doktersverklaring wordt overlegd, zorg dragen voor een gepaste oplossing. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met het instructieteam.
 
8.       Betalen van cursusgeld
 
8.1. Het van toepassing zijnde inschrijvingsgeld dient op de door de Zwemschool aangegeven wijze en binnen de gestelde termijn te worden betaald
8.2. Indien geen incasso kan plaatsvinden (4 maanden x het afgesproken lesbedrag) dan vervalt automatisch het recht op zwemlessen zal een incassoprocedure gestart worden.
 
9.       Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie
 
9.1.  De Zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer de Zwemschool in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor de Zwemschool niet de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het pand aan de J.C. Maylaan 6 te Utrecht uit te voeren.
9.2. De Zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 9.1 de inschrijvende ouder/verzorger hiervan direct informeren.
9.3.  De Zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 9.1 uit te zien naar een vervangende zwemlesaccommodatie.
 
10.   Veiligheid van zwemles
 
10.1.  Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
10.2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. Het instructieteam zal hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
10.3. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
      
11.   Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie
 
11.1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
11.2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 11.1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van e zwemlescursus aan het leskind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
 
12.   Voorbehouden
 
12.1.  De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en –tijdstip voor zover deze cursussen nog niet zijn gestart. 
12.2.  De Zwemschool behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en tijdstippen op te nemen.
12.3.  De Zwemschool zal zich inspannen om de onder de punten 12.1 en 12.2. genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
12.4.  De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 12.1 de zwemlescursus te annuleren.
 
13.   Privacybescherming
 
13.1.  Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.
 
14.   Slotbepaling 
 
14.1.  Verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.